گواهی و افتخارات

گواهی ارگانیک

گواهی ارگانیک

گواهی ارگانیک

ادامه مطلب گواهی ارگانیک

گواهی ارگانیک

گواهی ارگانیک

گواهی ارگانیک

ادامه مطلب گواهی ارگانیک

گواهینامه ارگانیک

گواهینامه ارگانیک

گواهینامه ارگانیک

ادامه مطلب گواهینامه ارگانیک

گواهی ارگانیک محصولات طبیب دارو

گواهی ارگانیک محصولات طبیب دارو

تصویر گواهی ارگانیک محصولات شرکت طبیب دارو از شرکت BCS آلمان

ادامه مطلب گواهی ارگانیک محصولات طبیب دارو

گواهی ارگانیک محصولات طبیب دارو

گواهی ارگانیک محصولات طبیب دارو

گواهی ارگانیک محصولات طبیب دارو

ادامه مطلب گواهی ارگانیک محصولات طبیب دارو

گواهی پایان دوره آشنایی با فرصت های اقتصادی تجاری کشور های روسیه و عمان

گواهی پایان دوره آشنایی با فرصت های اقتصادی تجاری کشور های روسیه و عمان

گواهی پایان دوره حضور مهندس علی رضا مظاهری، مدیر عامل شرکت طبیب دارو در دوره آموزشی نشست آشنایی با فرصت های اقتصادی و تجاری کشور های عمان و روسیه که در تاریخ 20 آبان ماه 1395 در مشهد مقدس برگزار شد.

ادامه مطلب گواهی پایان دوره آشنایی با فرصت های اقتصادی تجاری کشور های روسیه و عمان

گواهینامه حضور در نشست تجاری اقتصادی کشور روسیه

گواهینامه حضور در نشست تجاری اقتصادی کشور روسیه

تصویر گواهینامه مهندس علیرضا مظاهری جهت حضور در نشست تخصصی آشنایی با فرصت های اقتصادی و تجاری کشور روسیه که در تاریخ 20 آبان ماه 1395 در مشهد مقدس برگزار گردید.

ادامه مطلب گواهینامه حضور در نشست تجاری اقتصادی کشور روسیه

گواهینامه حضور در نشست فرصت های اقتصادی کشور عمان

گواهینامه حضور در نشست فرصت های اقتصادی کشور عمان

تصویر گواهینامه مهندس علیرضا مظاهری جهت حضور در نشست تخصصی آشنایی با فرصت های اقتصادی و تجاری کشور عمان که در تاریخ 20 آبان ماه 1395 در مشهد مقدس برگزار گردید.

ادامه مطلب گواهینامه حضور در نشست فرصت های اقتصادی کشور عمان

گواهی ایزو ISO14001:2015

گواهی ایزو ISO14001:2015

گواهی ایزو ISO14001:2015

ادامه مطلب گواهی ایزو ISO14001:2015