اخبار ما

بازدید سازمان منابع طبیعی مازندران

بازدید سازمان منابع طبیعی مازندران

ادامه مطلب بازدید سازمان منابع طبیعی مازندران

بازدید فرماندار کاشان

بازدید فرماندار کاشان

ادامه مطلب بازدید فرماندار کاشان

انتخاب یکی از اعضای هیأت علمی واحد تحقیق و توسعه شرکت طبیب دارو به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Rosa Damascena

انتخاب یکی از اعضای هیأت علمی واحد تحقیق و توسعه شرکت طبیب دارو به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Rosa Damascena

ادامه مطلب انتخاب یکی از اعضای هیأت علمی واحد تحقیق و توسعه شرکت طبیب دارو به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Rosa Damascena

تجهیز و توسعه آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت طبیب دارو

تجهیز و توسعه آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت طبیب دارو

ادامه مطلب تجهیز و توسعه آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت طبیب دارو

محلول ضدعفونی کننده دست طبیب

محلول ضدعفونی کننده دست طبیب

محلول ضدعفونی کننده

ادامه مطلب محلول ضدعفونی کننده دست طبیب

توصیه های پیشگیری کرونا در طب سنتی

توصیه های پیشگیری کرونا در طب سنتی

ویروس کرونا

ادامه مطلب توصیه های پیشگیری کرونا در طب سنتی

نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو

نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو

نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو

ادامه مطلب نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو

چاپ اولین اثر علمی با عنوان "گل محمدی و اثرات درمانی آن"

چاپ اولین اثر علمی با عنوان

ادامه مطلب چاپ اولین اثر علمی با عنوان "گل محمدی و اثرات درمانی آن"

عقد قرارداد با نمایندگی انحصاری در چین

عقد قرارداد با نمایندگی انحصاری در چین

سفر مدیریت به کشور چین جهت عقد قرارداد با نمایندگی انحصاری در چین

ادامه مطلب عقد قرارداد با نمایندگی انحصاری در چین