واحد منابع انسانی


واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی

وظایف و مسوولیتهای واحد منابع انسانی به دو قسمت وظایف اختصاصی و عمومی تقسیم بندی میشود : وظایف اختصاصی شامل  نیرویابی و جذب و گزینش، اقدامات مربوط به نقل وانتقال پرسنل  وفراهم کردن رفاه کارکنان،  اقدامات مربوط به نظم و انضباط و رسیدگی به شکایات، ایجاد ورعایت نظم و قانون در محیط کارو  طراحی سیستم های مناسب انسانی، حقوق و دستمزد و غیره می‌باشد. ازاقدامات عمومی  واحد می‌توان به برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کلیه امور اداری و پرسنلی شرکت  نمود.

برچسب ها:
1399/06/15
دیدگاه شما
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید